Sheikh Samir Saqqa (Dec. 2012)


                " Syria  Care "

Penterjemah :  Ust. Muaz Hasan

Masjid As-Salam, Bukit Sentosa