Forum Perdana : Air Mata Palestine (Dec. 2012)


     " Air  Mata  Palestine "
Moderator :  Hj  Abdul Razak Mohamed
Panelist     :  Syeikh Ahmed Ayesh Al Najjar
                    Hj  Abdul Halim Redzuan

Masjid As-Salam, Bukit Sentosa